కన్నడ నటి స్వాతి సతీష్ కు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్

కన్నడ నటి స్వాతి సతీష్ కు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్