కరోనాతో చనిపోయిన వారి శవాలను ఎలా పారేస్తున్నారో చూడండి..!

కరోనాతో చనిపోయిన వారి శవాలను ఎలా పారేస్తున్నారో చూడండి..!