పేపర్ లీక్ లో కొత్తకోణం : అసలు పేపర్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు.?అది బయటకి ఎలా వచ్చింది.?

watch పేపర్ లీక్ లో కొత్తకోణం : అసలు పేపర్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారు.?అది బయటకి ఎలా వచ్చింది.?