మ‌సాజ్ చేయాల‌ని ర‌మ్మన్నారు.. ఆ తరువాత చిత్రహింసలు మొదలుపెట్టారు | Hyderabad |

మ‌సాజ్ చేయాల‌ని ర‌మ్మన్నారు.. ఆ తరువాత చిత్రహింసలు మొదలుపెట్టారు | Hyderabad |