వరంగల్ కు వచ్చి ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు : KTR Comments on Rahul Gandhi Tour