డబ్బులు చెల్లించిన నో డీజిల్… పెట్రోల్ బంకుల ముందు బారులు తీరిన జనం

డబ్బులు చెల్లించిన నో డీజిల్… పెట్రోల్ బంకుల ముందు బారులు తీరిన జనం