వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్లిన 60మందిలో 30 మందికి సోకిన కరోనా

వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్లిన 60మందిలో 30 మందికి సోకిన కరోనా